Brannsikkerhet

Brannrutiner

(April 2016 – Read in English below)
I desember er det røykvarslerdagen og vi håper i denne sammenhengen at alle da skifter batteri og sjekker at brannvarsleren fungerer som den skal.

Vi ønsker også at dere sjekker brannslangen (under vasken på kjøkkenet). Fungerer den og vet beboerne i leiligheten hvor den befinner seg og hvordan den skal brukes? Sørg for at den er raskt tilgjengelig og ikke dekket av rot. Trenger dere hjelp til dette kan dere kontakte styret.

Bor det barn i leiligheten? Vi vil oppfordre til at dere snakker med barna om hva de skal gjøre i tilfelle brann.

Har dere husdyr som må evakueres, rapporter dette inn til styret.

Vi ber også om at dere opplyser styret om dere trenger hjelp ved en eventuell evakuering slik at dette kan planlegges.

 

Brannsikringsutstyr
Det er påbudt med minimum en funksjonell røykvarsler i hver boenhet. Kravet er da at denne kan høres med minimum 65 desibels volum på alle soverom, jfr. nye brannforskrifter 2016. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) anbefaler å ha røykvarslere i hver etasje, og helst i alle lukkede rom.

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange.

Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dette innebærer at andelseier selv har ansvar for å erstatte utstyr som blir borte eller ødelagt.

Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret: styret@kampenmek2.no


Brannrutine i Sverres gate 5-9
Oppdages brann eller røyk skal følgende rutiner følges:

 • Brannvesenet (110) varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle beboerne.
 • Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.
 • Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner, samt korridorskiller og trapperoms dører holdes lukket for å hindre spredning.
 • Evakuere bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut. Møteplass ved brannalarm er i bakgården på plassen foran søppelkassene.
 • Heis skal ikke benyttes ved brann.
 • Dersom gangen er blokkert av brann eller røyk er siste utvei å ta seg ut på egen terrasse / balkong, lukke døra og avvente ordre og hjelp derfra.
 • Røykutviklingen ved brann er svært giftig! Hvis dere er på et sted med røyk, hold dere nærme gulvet (røyken stiger) under evakueringen.

 

Brannforebyggende tiltak

 • Alle arealer rundt blokken og i utgangene (rømningsveiene) skal være frie og ryddige.
 • Selvlukkende dører skal ikke festes i åpen stilling med kile eller på annen måte. Disse dørene er branndører og skal være lukket for å forhindre at branner sprer seg.
 • Eventuelle elektriske ovner må ikke tildekkes.
 • Vaskemaskin og tørketrommel bør kun brukes under tilsyn.
 • Lofilter i tørketrommel og eventuell avløpssil i vaskemaskin må rengjøres regelmessig.
 • Ta ut støpselet på kaffetraktere, vannkokere og brødristere etter bruk.
 • Husk å slå av komfyren etter bruk.
 • Rengjør avtrekksvifte over komfyren jevnlig for fett.
 • Slå alltid AV TV, Playstation og DVD-spillere med av/på knappen på apparatet. IKKE bare med stand by knappen på fjernkontrollen.
 • Slå av PC når dere forlater leiligheten.
 • Blinkende lysrør er en potensiell brannfare og må skiftes omgående.
 • Askebegeravfall må aldri tømmes sammen annet avfall før man er 100 % sikker på at det er fritt for glør og varme. Husk at glør «lever» lenge.
 • Brannfarlig avfall må ikke kastes rett i avfallsdunkene. Eksempler på dette er filler med møbelpuss, andre spesielle oljer og væsker som er selvantennelige.
 • Brannfarlig avfall må ikke oppbevares i nærheten av tennkilder. Husk at varmt baderomsgulv kan være nok.
 • Stearinlys må kun brukes under tilsyn og bør kun brennes i en ubrennbar lysestake (uten pyntemansjett), eller på er ubrennbart underlag (telys). Forlat ALDRI en leilighet med brennende stearinlys.

 

HUSK:
Brannfaren lurer over alt 24 timer i døgnet. Derfor må vi alle til enhver tid opptre våkent og være bevist på denne faren.

Generell god orden bidrar til bedre sikkerhet mot brann og uhell.

• • •

Dear residents,
It is required by at least one functional smoke detector in each accommodation unit. The claim is then that this might sound with a minimum of 65 decibels volume in all bedrooms, ref. new fire regulations 2016. The Directorate for Civil Protection and Emergency Planning (DSB) recommended to have smoke detectors on each floor, and preferably in all enclosed spaces.

December 1 is the official «smoke detector day» in Norway. We ask you to replace this battery and check that the smoke alarm is working properly.

We also want you to check the fire hose (under the kitchen sink). Does it work; do the residents of the apartment know where it is located, and how to use it? Make sure it is readily available. You can contact the Board in case you need help with these matters.

Are there children living in the apartment? We would encourage you to talk to your children about what to do in case of fire.

Do you have pets that need to be evacuated, report to the Board.

We also ask that you inform the board if you need assistance during an evacuation so that this can be planned for.

Attached to this letter you will find the routine in case of a fire and a list of measures to prevent fire. We ask that you read this carefully. Please send an email to styret@kampenmek2.no if you have any questions or remarks.

 

Fire Routines Sverres gate 5-9
If fire or smoke is detected, the procedures are as follows:

 1. The fire department (110) should be notified without delay. Secondly, attempt to notify other residents.
 2. If the fire is small, attempt to extinguish the fire with the existing fire equipment.
 3. Close doors and windows. If the fire is not extinguished immediately, it is particularly important that the doors to the room where the fire is burning stay closed in order to prevent proliferation. The same goes for corridor and stairwell doors as well.
 4. Evacuate the building. Please help children and disabled people to evacuate. The meeting point in case of fire is in the backyard next to the garage.
 5. The elevator shall not be used in case of a fire.
 6. If the hallway is blocked by fire or smoke, the last resort is the balcony. Close the door and wait for further orders and help there.
 7. The smoke that occurs during a fire is highly toxic! If you are in a place with smoke, keep close to the floor (smoke rises) during the evacuation.

 

Fire protection equipment
According to the regulations on fire prevention and fire inspections, all homes have at least one approved smoke detector and hand extinguishers in the form of powder extinguisher or fire hose.

While it is the housing cooperative’s responsibility to provide and install the equipment, it is the share owner’s responsibility to provide oversight and ensure that the equipment is in order. This means that the share owners are responsible for replacing equipment that is lost or destroyed.

 

Fire preventive measures

 • All areas around the building shall be tidy and access to emergency exits must never be blocked.
 • Self-closing doors must never be fixed in the open position. These doors are fire doors and must remain shut to prevent fires from spreading.
 • Please make sure electrical heaters are not covered.
 • Washing machines and dryers should only be used under supervision.
 • Please make sure you clean the filters in your washing machines and dryers regularly.
 • Unplug coffee makers, electrical kettles and toasters after use.
 • Remember to turn off the stove after use.
 • Clean the filters in the fan over the stove regularly.
 • Always turn OFF the TV, Playstation and DVD players using the on / off button on the unit. NOT only with stand-by button on the remote control.
 • Turn off your computer when you leave the apartment.
 • Flashing fluorescent bulbs are a potential fire hazard and should be replaced immediately.
 • Ashes and cigarette butts should never be put in the waste unless you are 100 % sure that they extinguished and free of heat. Remember that glows can «live» for a long time.
 • Flammable waste must not be disposed of directly into the waste bins. Examples include rags with furniture polishes, oils and other special fluids that are self-igniting.
 • Flammable waste must not be stored near sources of ignition. Remember that warm bathroom floors can be enough.
 • Candles should only be used under supervision and should only be burned in an incombustible candlestick, or on a non-combustible surface. Never leave an apartment with candles burning.